به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

مزاج ها را بهتر بشناسیم

هوالشافی مزاج ها را بهتر بشناسیم :تمام جهان مادی از چهار حالت ماده تشکیل شده اند که به ترتیب عبارتند از انرژی، گاز بعلاوۀ انرژی (باد)، آب و جامدات (خاک)، در بدن انسان نیز که جهان کوچک است همین عناصر وجود دارند، صفرا نماد آتش است که گرم و خشک است و در بالا قرار […]