به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

دنیای کوچک مویرگها و غلظت خون

هوالشافی دنیای کوچک مویرگها و غلظت خون قطر هر مویرگ بین پنج هزارم تا ده هزارم میلیمتر است، یعنی چند هزارم یک ته سنجاق؟!!! که گاهی یک عدد گلبول قرمز برای اینکه بتواند از آن عبور کند باید خود را کلی نازک نماید. بنابراین اگر فرض کنیم یک گلبول قرمز یک خودرو باشد باید از […]