به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

تلفن دریافت نوبت

021-91302356

نکاتی درباره استحمام

هوالشافی نکاتی درباره استحمام بهترین حمام چگونه حمامی است؟ باید دارای بنای مستحکم و ضخیم باشد فضایش وسیع باشد هوایش خوب باشد  آبش شیرین باشد گرمایش با مزاج حمام گیرنده هماهنگ باشد :نکات  حمام نه باید بسیار گرم باشد تا بدن را تحلیل برده و شل گرداند و نه باید چندان ولرم بوده که مانع […]