به سایت دکتر حسن اکبری خوش آمدید

…هوالشافی…

سایت دکتر حسن اکبری

توضیحات ویزیت توسط دکتر حسن اکبری و مثلث سلامت

نحوه ثبت نام، دریافت نوبت و مراحل ویزیت در مطب دکتر حسن اکبری

مراحل ویزیت در مطب دکتر حسن اکبری

مثلث سلامت چیست؟

نحوه پرسش از پزشک در خصوص نسخه

 

راهنمای استفاده از خدمات آنلاین کلینیک دکتر حسن اکبری

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 31 شهریور ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 24 شهریور ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 17 شهریور ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 10 شهریور ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 3 شهریور ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 27 مرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 20 مرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 13 مرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 11 مرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 4 تیر ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 26 خرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 24 خرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 19 خرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 12 خرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 7 خرداد ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 29 اردیبهشت۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران ۲۷ اردیبهشت۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 27 اردیبهشت۹۳

سخنرانی دکتر حسن اکبری

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 22 اردیبهشت93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 27 اردیبهشت۹۳

سخنرانی دکتر حسن اکبری

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 22 اردیبهشت93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 22 اردیبهشت93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران ۱۵ اردیبهشت۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 15 اردیبهشت93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 8 اردیبهشت 93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 8 اردیبهشت 93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 1 اردیبهشت 93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 16 فروردین 93

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران ۱8 فروردین ۹۳

دکتر اکبری در برنامه صبح و امید شبکه قران 25 فروردین ۹۳