چرا جوش می زنیم؟ 

هوالشافی چرا جوش می زنیم؟   همیشه ما از اینکه در پوست صورت یا بدن جوش بزنیم نگران هستیم و خیلی هایمان به خاطر ترس از جوش زدن از بسیاری از غذاهایی که می دانیم برای ما مفید، بلکه لازم و ضروری هستند پرهیز می کنیم شکل نامناسب جوش و ترس از زشت بودن چهره […]