خواص سیب از زبان حکیم مومن تنکابنی

هوالشافی خواص سیب از زبان حکیم مومن تنکابنی به نقل از کتاب تحفه حکیم مومن تفّاح ( عربی)   به فارسي سيب نامند شيرين او در اوّل گرم (یعنی اگر میزان گرمی از اول تا چهارم تقسیم بندی شود سیب گرمی یک دارد و حداقل گرمی را دارد) و در دوم تر (یعنی اگر میزان […]