ظروف آهنی مفید یا مضر؟

هوالشافی ظروف آهنی مفید یا مضر؟   مدت هاست که بین طبیبان طب سنتی و طب غربی، بر سر مفید یا مضر یا بی اثر بودن استفاده از ظروف آهنی در طبخ غذاها، اختلاف نظر جدی وجود دارد. از یک طرف طبیبان طب سنتی توصیه به استفاده از این ظروف می کنند و حتی کار […]