در جستجوی حقیقت

در جستجوی حقیقت :جواهر لعل نهرو (با اندکی اصلاحات) در زندان عادت غریبی پیدا کرده ام، یکی از آنها این است که عادت کرده ام صبح ها خیلی زود حتی زودتر از سپیده بیدار شوم. این عادت از تابستان گذشته برایم پیدا شد زیرا خوشم می آمد که دمیدن سپیده را تماشا کنم و ببینم […]