کوزه گلی یا تصفیه ساز برقی آب؟

هوالشافی کوزه گلی یا تصفیه ساز برقی آب؟ این روزها در اثر تبلیغات، تصفیه کن های برقی  آب، به خانه ها راه پیدا کرده اند و ضمن تحمیل هزینه فراوان در بدو خرید و بعداً خرید فیلتر ها، قبض های برق را هم سنگین تر از گذشته می نمایند، در حالی که می توان با خرید […]