گرما زدگی

هوالشافی گرمازدگی :تعريف سلول هاي بدن ما محدوديت هاي فيزيكي فراواني دارند كه يكي از مهمترين آن‌ها درجه حرارت سلول‌هاي بدن است که اگر فراتر از يك حد معين باشد مي تواند موجب به هم خوردن تعادل در عملكردهاي مربوط به تنظيم حرارت شوند ودر نتيجه اختلال عملكرد تمام سلول ها بوجود مي آيد. حالتي […]