• 09906400091


ابتدا بيماران عزيز بايد توسط همكاران مورد تاييد دكتر اكبري

آقايان دكتر حامد هوشنگ ( نفر اول دستياري طب سنتي كشور) و

جناب آقاي دكتر مهدي يسلياني، دستيار تخصصي طب سنتي دانشگاه تهران)

 با روش مثلث سلامت ويزيت مي شوند و درمانهاي لازم اعم از دارو و اعمال يداوي را دريافت مي كنند و سپس در صورت نياز با نامه جهت ويزيت مستقيم توسط دكتر اكبري به دهكده سلامت ارجاع مي گردند.