• 02165453000
با عنايات الهي دهكده مثلث سلامت دكتر اكبري آغاز به كار كرد


جاده مخصوص كرج - سه راه انديشه - به سمت انديشه - بعد از انديشه - به سمت ملارد - بعد از سه راه ملارد - بعد از شهرك جعفريه - اولين دور برگردان - بلوار امام حسين (ع)

چهار راه يبارك - محله يبارك - كوچك سلامت - دهكده مثلث سلامت دكتر اكبري

تلفن: ٠٩٩٩٠٦٤٠٠٠٩١ الي ٩٣


ساعات تماس: ١٩-٩