• 02165453000

 اهم سوابق اجرایی:

-  دبیر انجمن اسلامی دانشجویان 1367

- مسئول ستاد ایثار گران دانشگاه 1373

- استادیار آسیب‌شناسی دانشگاه  علوم پزشکی  1378

- مدیر اداره تجهیزات و امور آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1376

- معاون اداره کل تجهیزات و امور آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1377

- جانشین درمان دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله 1379

- عضویت در موسسه تحقیقات ایران و آشنایی با استاد خیراندیش 1380

- معاون سازمان پزشکی قانونی کشور 1381

- دبیر انجمن آسیب‌شناسی ایران 1382

- مدیر گروه آسیب‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله 1380

- رئیس بخش آسیب‌شناسی بیمارستان بقیه‌الله 1382